O NAMA
  među najstarijim kolonijama u Srbiji ››
  KOLEKCIJA
  više od
30 godina
››
  IZLOŽBE
  u više od 10
gradova ››
  LJUDI
  osnivači, selektori, učesnici ››
  ATMOSFERA
  rad, portreti,
selo
››
  ARHIVA
  više od 30 godina,
07, 06, 05, više ››
O SELU
  Jalovik se nalazi u zapadnoj Srbiji ››
IZLOŽBA ATMOSFERA ATMOSFERA
ATMOSFERA
IZLOŽBA IZLOŽBA ATMOSFERA
     
UČESNICI

AD Kombinat
Ante Antunović

Goran Delić
Senka Mihailović
Branislav Nikolić
Aro Nurro
Natalija Pavlova
Milica Ružičić
Maja Stefanovska
Mirjana Stojadinović

GOST UMETNIK
Kosta Bogdanović
 
UMETNICI IZ SELA
Llubiša Ilić Ljiš
 
ATMOSFERA
IZLOŽBE
Dečja radionica
KATALOG
PRESS
SELEKTOR
Branislav Nikolić
PODRŠKA
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

Opština Vladimirci Mlekara Šabac
SIM osiguranje
Poslovni sistem Bonida
   

Meni, kao starom (ili stalnom) učesniku, ove godine je posebno prijalo to
što su organizatori kolonije prekinuli dosadašnju (već duže vreme neefikasnu) praksu da umetnike smeštaju u domove meštana. Zbog raštrkanosti sela i velikih udaljenosti između pojedinih mâla (zaselaka), kao i zbog nešto slabijeg odziva domaćina poslednjih godina (verovatno usled opšte krize srpskog sela – odliva mladih u gradove, materijalnih nedaća...), smeštaj umetnika predstavljao je veliki problem. Prevazišavši to time što su iznajmili kuću u samom srcu sela, na predivnoj padini u Ilića mali, organizatori su ponovo stvorili povoljne psihološke uslove da se umetnici osete kao dobrodošli i, ako hoćete, kao gosti celog sela. U selu su nas rado pozivali na kaficu i posluženje. Takav zajednički život pozitivno se odrazio i na kvalitet samog rada. Nekako, atmosfera je bila kompaktnija, druženje intenzivnije, a često smo i sami bili domaćini uvek radoznalim meštanima.

Način rada u koloniji, hteli to ili ne, postepeno zauzima i drugi kurs u pogledu same produkcije radova. Ove godine je pored desetak vrlo kvalitetnih slika na platnu u klasičnim tehnikama, ulje i akrilik (Senka Mihajlović, Branislav Nikolić, Maja Stefanovska), realizovana i vrlo zahtevna skulptura u metalu Milice Ružičić, koja je producirana u saradnji sa lokalnim zanatlijama – kovačem i autolimarom. Nastao je i jedan vrlo uspešan video rad umetničke grupe AD Kombinat, urađen, može se reći, priručnim sredstvima – pomoću digitalnog fotoaparata i montaže na lap-topu. Ista ekipa realizovala je nekoliko fotomontaža prezentovanih na izložbi u vidu digitalnih printova. Takođe, nastavljena je praksa umetnika da finalnu doradu svojih radova izvedu na samoj izložbi, što obično prerasta u svojevrsnu instalaciju (AD Kombinat, Mirjana Stojadinović). Ove godine, za razliku od mnogih drugih, umetnici su posebnu pažnju posvetili crtežu i akvarelu (Arto Nurro, Natalija Pavlova, Mirjana Stojadinović), što je predstavljalo vrlo kvalitetan segment ovogodišnje izložbe.

Za sledeću godinu organizatori su najavili nabavku profesionalne digitalne
opreme (kompjuter, video kamera, fotoaparat, video bim...), tako da možemo očekivati dobre uslove za produkciju radova i u drugim medijima.

Nove tendencije zahtevaju i nov način arhiviranja radova, kao i profesionalnu reinterpretaciju istih na nekim budućim izložbama.
Od ove godine organizatori su pokrenuli i prateći program u toku trajanja
kolonije (folklor, klasična i izvorna narodna muzika, pozorišne predstave).
Na taj način animira se lokalna publika, a gosti upoznaju sa domaćim
stvaraocima, te ovaj termin prerasta u zanimljiv i sadržajan seoski letnji
festival koji bi mogao da postane i tradicionalan.

Branislav Nikolić